facebook

OBCHODNÉ PODMIENKY

REŠTAUROVANIE FOTOGRAFIÍ

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a upravujú vzťahy medzi:
poskytovateľom:
obchodné meno: Martin Hartiník
sídlo: Sládkovičova 1206/53, Kysucké Nové Mesto, 024 01
IČO: 47 962 763
DIČ: 108261 6568
IČ DPH: nie sme platcovia
zapísaný v: Živnostenský register OÚ ZA, č. 580-55084
bankové spojenie: 313 22 44 35/0900
IBAN: SK8709000000000313224435
a nadobúdateľom:
ktorým je fyzická alebo právnická osoba.
Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre obidve strany.
Vytvorením záväznej objednávky vyjadruje nadobúdateľ s týmito podmienkami svoj súhlas.

1. Predmet poskytovanej služby
Predmetom poskytovanej služby je digitálna reštaurácia poškodených fotografií a digitalizácia papierových fotografií a plochých negatívov. Digitálna reštaurácia neprebieha na pôvodnej papierovej fotografii/plochom negatíve, ale sa vykoná na digitálnej kópií pôvodnej papierovej fotografie/plochého negatívu.
Digitálna reštaurácia zahŕňa opravu škrabancov, fľakov, stôp po pere a pečiatke, zlomov a chýbajúcich častí fotografie a iných poškodení a tiež úpravu nízkeho jasu a kontrastu fotografie.
Reštaurovať nie je technicky možné nasledovné chyby pôvodných fotografií a plochých negatívov: fotografia je extrémne podexponovaná/preexponovaná, fotografia je veľmi neostrá, fotografia je veľmi zašumená, fotografia je veľmi malá alebo v zlom rozlíšení.
Digitalizácia papierových fotografií a plochých negatívov je ich prevedenie do digitálnej formy odfotografovaním. Pri plochých negatívoch aj ich prevedenie na pozitív.

2. Doručenie fotografického materiálu na reštaurovanie/digitalizáciu
Poškodené papierové fotografie určené na digitálnu reštauráciu doručí nadobúdateľ poskytovateľovi nasledovným spôsobom:
osobne: nadobúdateľ a poskytovateľ si vopred dohodnú termín prebratia fotografií, nadobúdateľ aj poskytovateľ sa zaväzujú tento termín dodržať. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, miestom prebratia je fotoateliér so sídlom Makovického 55/3, Žilina.
elektronicky: nadobúdateľ pošle naskenované fotografie, vo formáte .jpeg a s minimálnym rozlíšením 300 dpi na e-mailovú adresu poskytovateľa fotografia@wizzart.sk.
Papierové fotografie a ploché negatívy určené na digitalizáciu, alebo digitalizáciu s následnou reštauráciou doručí nadobúdateľ poskytovateľovi osobne. Nadobúdateľ a poskytovateľ si vopred dohodnú termín prebratia fotografií, nadobúdateľ aj poskytovateľ sa zaväzujú tento termín dodržať. Pokiaľ nie je dohodnuté inak miestom prebratia je fotoateliér so sídlom Makovického 55/3, Žilina.
Po prijatí fotografií poskytovateľ fotografie skontroluje a stanoví cenu za reštaurovanie/digitalizáciu podľa cenníka.
V prípade elektronického doručenia bude poskytovateľ najneskôr do 2 pracovných dní po prijatí fotografií kontaktovať nadobúdateľa a oznámi mu cenu za prácu. Nadobúdateľ spätne cenu schváli, alebo odmietne. Ak sa nadobúdateľ k cene nevyjadrí do 2 pracovných dní, objednávka sa považuje za zrušenú.
V prípade osobného doručenia oznámi poskytovateľ nadobúdateľovi cenu okamžite a nadobúdateľ cenu okamžite schváli, alebo odmietne.
Schválením ceny vzniká záväzná objednávka, ktorú nie je možné ďalej meniť alebo zrušiť.
Nadobúdateľ poskytne poskytovateľovi presné a pravdivé kontaktné údaje. Na tieto údaje budú vystavené všetky potrebné dokumenty.

3. Spracovanie doručeného fotografického materiálu
Poskytovateľ sa zaväzuje fotografie/ploché negatívy spracovať a poskytnúť nadobúdateľovi na schválenie čo najskôr v rámci svojich prevádzkových a fyzických schopností, najneskôr však do 14 dní od schválenia ceny nadobúdateľom.
Hotové fotografie pošle poskytovateľ elektronicky nadobúdateľovi na schválenie. Fotografie na schválenie sú náhľadové, zmenšené a opatrené vodoznakom.
Nadobúdateľ sa zaväzuje, že náhľadové fotografie nepoužije na žiadne iné účely ako je kontrola, neuloží si ich, nikde ich nezverejní, ani neposkytne tretím osobám.
Nadobúdateľ môže fotografie na schválenie do 2 kalendárnych dní pripomienkovať. Ak sa nadobúdateľ do 2 kalendárnych dní nevyjadrí, poskytovateľ považuje fotografie za schválené.
Nadobúdateľ berie na vedomie, že z príčin technických vlastností zariadení sa farebnosť pôvodnej papierovej fotografie mierne líši od digitálnej verzie.
Poskytovateľ upravuje fotografie na skalibrovanom grafickom monitore a neručí za prípadné farebné odchýlky vo fotografiách spôsobené nastavením monitora nadobúdateľa.
Poskytovateľ upravené digitálne fotografie po odoslaní nadobúdateľovi ďalej nearchivuje.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že papierové fotografie a ploché negatívy vráti nadobúdateľovi v pôvodnom stave a v plnom počte.

4. Použitie fotografií a plochých negatívov a autorské práva
Poskytovateľ sa zaväzuje, že fotografie/ploché negatívy nadobúdateľa neposkytne tretím stranám.
Poskytovateľ môže použiť zreštaurované fotografie a ploché negatívy na účely svojej prezentácie na webových stránkach, sociálnych sieťach, v portfóliu atď.
V prípade zverejnenia fotografií na sociálnych sieťach, webových stránkach, verejných úložiskách, tlačených médiách a podobne, uvedie nadobúdateľ pri každej fotografii na viditeľnom mieste a čitateľne text v znení: „reprofoto: WIZZART“.
Obidve strany sa zaväzujú neposkytovať hotové zdigitalizované/zreštaurované fotografie a ploché negatívy tretím stranám za účelom predaja. Nadobúdateľ prehlasuje, že je vlastníkom autorských práv k materiálu, ktorý dáva na spracovanie a nesie zodpovednosť za všetky následky vyplývajúce z porušenia týchto práv.

5. Platba a dodanie
Platba prebieha prevodom alebo vkladom na účet poskytovateľa.
Po schválení fotografií poskytovateľ vystaví nadobúdateľovi elektronickú faktúru na údaje uvedené v objednávke.
Po zaplatení faktúry a pripísaní plnej sumy na účet poskytovateľa budú nadobúdateľovi dodané hotové fotografie elektronicky, v originálnej veľkosti a bez vodoznaku vo formáte .jpeg
Po zaplatení faktúry a pripísaní plnej sumy na účet poskytovateľa si nadobúdateľ príde osobne prebrať svoje papierové fotografie/ploché negatívy. Nadobúdateľ a poskytovateľ si dohodnú termín prebratia a zaväzujú sa tento termín dodržať. Miestom prebratia je fotoateliér so sídlom Makovického 55/3, Žilina, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo ponechať si papierové fotografie/ploché negatívy nadobúdateľa počas celej doby spracovania až do momentu zaplatenia faktúry a pripísania plnej sumy na účet poskytovateľa.

6. Reklamácie a vrátenie fotografií
Reklamácia sa vzťahuje na nasledovné chyby: zreštaurovaná/zdigitalizovaná fotografia je oproti originálu výrazne podexponovaná/preexponovaná, zreštaurovaná/zdigitalizovaná fotografia je oproti originálu veľmi zašumená, zreštaurovaná/zdigitalizovaná fotografia sa oproti originálu výrazne farebne líši (nevzťahuje sa na mierne farebné odchýlky zapríčinené technickými vlastnosťami zariadení), zreštaurovaná/zdigitalizovaná fotografia je oproti originálu v nízkej megapixelovej kvalite, neboli odstránené chyby, ktoré sú predmetom reštaurovania (pozri bod Predmet poskytovanej služby).
Náhrada sa vykoná opravou digitálnej verzie fotografie/plochého negatívu v zákonnej lehote.
Reklamáciu nie je možné uplatniť v nasledovných prípadoch vychádzajúcich zo stavu pôvodných fotografií a plochých negatívov: pôvodná fotografia je extrémne podexponovaná/preexponovaná, pôvodná fotografia je veľmi neostrá, pôvodná fotografia je veľmi zašumená, pôvodná fotografia je veľmi malá alebo v zlom rozlíšení.
Reklamácia sa nevzťahuje na náhľadové fotografie určené pre schválenie.
Reklamácia sa nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú v počítači, alebo digitálnom médiu nadobúdateľa prenosom, alebo inou manipuláciou s dodanými fotografiami.
Vrátenie fotografií nie je možné z dôvodu, že ide o vysoko personalizovanú a individualizovanú službu určenú osobitne pre jedného spotrebiteľa.

7. Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä zákona č. 428/2002 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.

8. Zmeny všeobecných obchodných podmienok
Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme s obojstranným súhlasom.

9. Porušenie obchodných podmienok
Porušenie týchto podmienok rieši platná legislatíva Slovenskej republiky, najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákon č. 618/2003 Z. z. Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 19.04.2015
Mgr. art. Martin Hartiník

PRIPRAVENÝ NA SPOLUPRÁCU?

Neváhajte a pustite sa do toho s nami!