facebook

OBCHODNÉ PODMIENKY

FOTOGRAFOVANIE DETÍ

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a upravujú vzťahy medzi:
poskytovateľom:
obchodné meno: Martin Hartiník
sídlo: Sládkovičova 1206/53, Kysucké Nové Mesto, 024 01
IČO: 47 962 763
DIČ: 108261 6568
IČ DPH: nie sme platcovia
zapísaný v: Živnostenský register OÚ ZA, č. 580-55084
bankové spojenie: 313 22 44 35/0900
IBAN: SK8709000000000313224435
a nadobúdateľom:
ktorým je fyzická alebo právnická osoba.
Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre obidve strany.
Vytvorením záväznej objednávky vyjadruje nadobúdateľ s týmito podmienkami svoj súhlas.

1. Predmet poskytovanej služby
Predmetom poskytovanej služby je zhotovenie a spracovanie digitálnych fotografií.

2. Dodacia doba
Poskytovateľ sa zaväzuje zhotoviť fotografie čo najskôr v rámci svojich prevádzkových a fyzických schopností, najneskôr však do 20 kalendárnych dní od dátumu výberu fotografií nadobúdateľom.
Ak je to časovo možné, môže poskytovateľ na žiadosť nadobúdateľa zhotoviť fotografie expresne do 3 kalendárnych dní. V tomto prípade sa fakturuje expresný príplatok uvedený v cenníku.

3. Rezervácia termínu a zrušenie rezervácie
Záväzná rezervácia termínu je nevyhnutná, bez nej nie je možné uskutočniť fotografovanie.
Nadobúdateľ vyplní rezervačné údaje pravdivo a presne. Na tieto údaje budú vystavené všetky potrebné dokumenty.
Po prijatí nezáväznej rezervácie bude poskytovateľ kontaktovať nadobúdateľa najneskôr do 2 pracovných dní pre potvrdenie termínu a výber balíka.
Po potvrdení termínu a balíka nadobúdateľom, poskytovateľ vystaví a odošle elektronickú predfaktúru na sumu 30 eur za rezerváciu termínu. Rezervácia sa stáva záväznou pre obidve strany v momente pripísania uvedenej čiastky na účet poskytovateľa.
Na základe záväznej rezervácie termínu vzniká záväzná objednávkana fotografické služby. Poskytovateľ pošle elektronicky nadobúdateľovi zhrnutie objednávky.
Pokiaľ nebude uvedená čiastka pripísaná na účet poskytovateľa do 7 kalendárnych dní od potvrdenia termínu, považuje poskytovateľ túto rezerváciu za zrušenú.
V mimoriadne závažných prípadoch, alebo v prípadoch „vis maior“, ktoré by nadobúdateľovi objektívne bránili dostaviť sa na fotografovanie v dohodnutom termíne, je možné termín presunúť. Nadobúdateľ je v tomto prípade povinný túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom. Presun termínu je možné uskutočniť jeden krát a musia sa na ňom dohodnúť obidve strany. V opačnom prípade termín prepadá bez nároku na náhradu, odškodnenie, alebo vrátenie zálohy.
Záloha za rezerváciu termínu je nevratná. Po dokončení fotografií bude záloha odrátaná z celkovej sumy za vybraný balík. Záloha sa vracia iba v prípade, že poskytovateľ z mimoriadne závažných a objektívnych príčin, alebo z príčin „vis maior“ nemôže vykonať fotografovanie v rezervovanom termíne a obidve strany sa nedohodli na náhradnom termíne. Poskytovateľ je v tomto prípade povinný túto skutočnosť oznámiť nadobúdateľovi najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom. Záloha bude vrátená na účet nadobúdateľa do 7 kalendárnych dní.

4. Priebeh fotografovania
Poskytovateľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní fotografií profesionálnu fotografickú a svetelnú techniku.
Fotografovanie trvá 60 – 90 minút. Fotografovanie novorodencov vzhľadom na svoju špecifickosť trvá 60 – 150 minút. Tento čas zahŕňa samotné fotografovanie, zmeny scény a čas potrebný na prezlečenie, zmenu vizáže, či hygienické potreby.
Ak je to prevádzkovo možné, na žiadosť nadobúdateľa sa čas fotografovania môže predĺžiť. Fotografovanie nad rámec limitu sa spoplatňuje podľa cenníka.
Poskytovateľ pošle nadobúdateľovi e-mailom informačný list „Dobré rady pred fotografovaním“, kde oboznámi nadobúdateľa ako sa na fotografovanie čo najlepšie pripraviť.
Nadobúdateľ si prečíta informačný list „Dobré rady pred fotografovaním“.
Obidve strany sa zaväzujú, že na mieste fotografovania budú v dohodnutý dátum a čas.
Miestom fotografovania je fotoateliér so sídlom Makovického 55/3, Žilina, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Ak bude nadobúdateľ meškať na fotografovanie viac ako 5 minút, telefonicky upovedomí poskytovateľa.
Ak bude nadobúdateľ meškať viac ako 15 minút, od tejto chvíle začína plynúť čas fotografovania.
Ak sa nadobúdateľ nedostaví na miesto fotografovania ani po uplynutí 45 minút od začiatku dohodnutého termínu, termín sa považuje za prepadnutý a nadobúdateľ nemá nárok na náhradu, odškodnenie, alebo vrátenie zálohy.
V prípade fotografovania v exteriéroch, poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nevydarené počasie a nadobúdateľ nemôže žiadať od poskytovateľa odškodnenie, náhradu, ani vrátenie zálohy. V prípade dažďa, búrky, alebo takých poveternostných podmienok, ktoré by znemožnili fotografovanie v exteriéroch, sa fotografovanie presunie do ateliéru, alebo sa obidve strany dohodnú na náhradnom termíne. V prípade, že dieťa počas fotografovania plače, nemá dobrú náladu, nechce sa usmievať a ani pozitívne nereaguje na podnety poskytovateľa, nadobúdateľ nemôže žiadať od poskytovateľa odškodnenie, náhradu, ani vrátenie zálohy.
Nadobúdateľ aj poskytovateľ počas celej doby fotografovania komunikujú s dieťaťom, povzbudzujú ho a vytvárajú pozitívnu a hravú atmosféru.
Nadobúdateľ, ani poskytovateľ počas celej doby fotografovania na dieťa nekričí, dieťa nasilu nenúti do póz, ktoré sú dieťaťu nepríjemné, ani na dieťa nepôsobí iným negatívnym spôsobom.
Počas celej doby fotografovania je nadobúdateľ v plnej miere zodpovedný za dieťa.

5. Výber fotografií
Poskytovateľ pošle elektronicky nadobúdateľovi náhľadové fotografie na výber do 24 hodín od odfotografovania.
Náhľadové fotografie na výber sú neupravené, neretušované, zmenšené a označené vodoznakom.
Nadobúdateľ sa zaväzuje, že tieto náhľadové fotografie nepoužije na žiadne iné účely ako je výber, neuloží si ich, nikde ich nezverejní, ani neposkytne tretím osobám.
Nadobúdateľ si vyberie príslušný počet fotografií podľa vopred zvoleného balíka najneskôr do 2 kalendárnych dní. V opačnom prípade príslušný počet fotografií vyberie poskytovateľ.
Nadobúdateľ si môže vybrať fotografie aj nad rámec balíka. Fotografie navyše sú spoplatnené podľa cenníka.
Nadobúdateľ si nemôže vybrať menší počet fotografií ako je stanovené vo zvolenom balíku.
Po odoslaní výberu začína plynúť 20 dňová (v prípade expresu 3 dňová) lehota na spracovanie fotografií.
Výber fotografií je záväzný a nedá sa meniť v priebehu spracovania.
V prípade záujmu o dodatočnú kúpu ďalších fotografií si nadobúdateľ môže v priebehu jedného roka od fotografovania opätovne vyžiadať náhľadové fotografie na výber.

6. Retuš a úprava fotografií
Poskytovateľ sa zaväzuje, že každá vybraná fotografia prejde individuálnym procesom retuše a úpravy.
Poskytovateľ sa zaväzuje použiť na spracovanie fotografií profesionálny software a hardware.
Retuš zahŕňa zjemnenie vrások, rozjasnenie pleti, vyretušovanie jaziev, znamienok, vyrážok a iných nedokonalostí.
Nadobúdateľ v deň fotografovania upozorní fotografa, čo chce a nechce ponechať bez retuše, v opačnom prípade je rozhodnutie na poskytovateľovi.
Pod úpravou fotografie sa rozumie najmä orezanie fotografie, vyváženie kompozície, úprava farebnosti, kontrastu, jasu a vytvorenie celkovej atmosféry fotografie.
Poskytovateľ neposkytuje neupravené fotografie.
Poskytovateľ upravuje fotografie na skalibrovanom grafickom monitore a neručí za prípadné farebné odchýlky vo výsledných fotografiách spôsobené nastavením monitora nadobúdateľa.

7. Formát a médium
Poskytovateľ dodá fotografie v digitálnej forme vo formáte .jpeg na DVD nosiči, ktorý je v rámci záruky výrobcu deklarovaný ako bezchybný. Poskytovateľ vyhotoví z každej zákazníkom vybranej fotografie verziu vo farebnom a čiernobielom prevedení a zároveň každú v originálnej kvalite a v zmenšenej kvalite s vodoznakom pre webové použitie.
Poskytovateľ sa zaväzuje zhotoviť fotografie v maximálnej technickej aj vizuálnej kvalite.

8. Archivácia fotografií
Poskytovateľ uchováva fotografie v archíve jeden rok od dátumu odfotografovania. Po uplynutí tejto doby budú fotografie vymazané. V prípade technickej chyby archivačného média, ktoré spôsobí nenávratnú stratu fotografií pred uplynutím doby archivácie, nadobúdateľ nemá nárok na náhradu, ani odškodnenie.

9. Použitie fotografií a autorské právo
Poskytovateľovi prislúcha autorské právo na fotografie v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Nadobúdateľ získava časovo a územne neobmedzenú licenciu na použitie fotografií pre svoje osobné účely.
Nadobúdateľ získava licenciu na neobmedzený počet rozmnoženín pre všetky druhy digitálnych aj fyzických médií (papier, plátno, atď.) Poskytovateľ môže použiť fotografie na účely svojej prezentácie v digitálnej aj fyzickej forme na webových stránkach, sociálnych sieťach, v portfóliu atď.
Nadobúdateľ sa zaväzuje, že do dodaných fotografií nebude nijakým spôsobom zasahovať a to najmä úpravou farebnosti, jasu a kontrastu, orezávaním fotografie, vkladaním ďalších grafických prvkov do fotografie ako sú texty, obrázky, iné fotografie, atď.
V prípade zverejnenia fotografií na sociálnych sieťach, webových stránkach, verejných úložiskách, v tlačených médiách a podobne, použije nadobúdateľ najmä zmenšené verzie fotografií opatrené vodoznakom spôsobom, aby bol vodoznak dobre viditeľný. V prípade zverejnenia fotografií v originálnej kvalite bez vodoznaku, nadobúdateľ pri každej fotografii na viditeľnom mieste uvedie text v znení: "foto WIZZART".
Obidve strany sa zaväzujú neposkytovať fotografie tretím stranám za účelom predaja.

10. Platba
Platba prebieha prevodom alebo vkladom na účet poskytovateľa v dvoch krokoch.
Prvý krok je úhrada zálohy v sume 30 eur za záväznú rezerváciu termínu a druhý krok je doplatenie zvyšku sumy za príslušný balík po spracovaní fotografií.
Poskytovateľ vystaví elektronickú predfaktúru a faktúru na údaje, ktoré nadobúdateľ uviedol v objednávke.
Hotové DVD je možné poslať, alebo osobne prebrať po uhradení faktúry a pripísaní celej čiastky na účet poskytovateľa.
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru čo najskôr po spracovaní fotografií a v plnej sume.

11. Doručenie
Doručenie je možné prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., alebo osobným prebratím.
Doručenie zásielky Slovenskou poštou sa uskutoční ako doporučená zásielka 1.triedy a je spoplatnená sumou 3 eurá.
Zásielka bude odoslaná na kontaktné údaje uvedené v objednávke.
Poskytovateľ informuje e-mailom nadobúdateľa o odoslaní zásielky.
Čas, za ktorý doručí pošta zásielku sa nepočíta do času spracovania fotografií.
Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie, oneskorenie, alebo stratu zásielky spôsobenú Slovenskou poštou, a. s.
V prípade osobného prebratia si poskytovateľ a nadobúdateľ dohodnú dátum a čas prebratia. Obidve strany sa zaväzujú dohodnutý termín dodržať. Prebratie prebieha v mieste fotografovania, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

12. Reklamácie a vrátenie fotografií Reklamácia sa vzťahuje na nasledovné chyby: fotografia je výrazne podexponovaná/preexponovaná, originálna verzia fotografie je v nízkej megapixelovej kvalite (nevzťahuje sa na zmenšené fotografie určené pre web), fotografia je na značnej ploche výrazne neostrá (nevzťahuje sa na bokeh), fotografia je veľmi zašumená, fotografia je preretušovaná do tej miery, že sa strácajú pôvodné črty tváre fotografovanej osoby.
Náhrada sa vykoná opravou pôvodnej fotografie v zákonnej lehote. V prípade, ak takáto oprava nie je technicky možná, dohodne sa nové fotenie v primeranom rozsahu.
Reklamácia sa nevzťahuje na náhľadové fotografie určené pre výber.
Reklamácia sa nevzťahuje na nesprávny alebo chybný výber fotografií nadobúdateľom, platí to aj pre prípad, že fotografie vyberal poskytovateľ za nadobúdateľa.
Reklamácia sa nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú v počítači, alebo digitálnom médiu nadobúdateľa prenosom, alebo inou manipuláciou s dodanými fotografiami.
Reklamácia sa nevzťahuje na výraz tváre a fyziologické nedostatky fotografovanej osoby, na ktoré poskytovateľ nemá vplyv.
Vrátenie fotografií nie je možné z dôvodu, že ide o vysoko personalizovanú a individualizovanú službu určenú osobitne pre jedného spotrebiteľa.

13. Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä zákona č. 428/2002 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.

14. Zmeny všeobecných obchodných podmienok
Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme s obojstranným súhlasom.

15. Porušenie obchodných podmienok
Porušenie týchto podmienok rieši platná legislatíva Slovenskej republiky, najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákon č. 618/2003 Z. z. Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 19.04.2015
Mgr. art. Martin Hartiník

PRIPRAVENÝ NA SPOLUPRÁCU?

Neváhajte a pustite sa do toho s nami!